กำจัดหนู
สำรวจพื้นที่ฟรี (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ปลวก สัตว์อันตรายที่มากับน้ำ

ปลวก สัตว์อันตรายที่มากับน้ำ 

ฉีดปลวก

       หลังจากที่น้ำท่วนหรือฝนตก ปลวกจะเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่จะเข้ามาทําลายโครงสร้างอาคารรวมทั้งวัสดุสิ่งของที่ทําจากไม้เนื่องจากวัสดุมีความชื้นจากการดูดซับน้ำเป็นเวลานาน และภายในบ้านมีแหล่งสะสมความชื้นซึ่งเหมาะสมต่อการเป็นที่อยู่และแหล่งอาหารของปลวกและอีกอย่างการที่พื้นดินถูกน้ำท่วมจะเป็นสะพานที่ทําให้ปลวกเข้ามาอาศัยในบ้านคนได้เมื่อน้ำลด สิ่งที่ควรต้องตรวจตราโครงสร้างอาคารบริเวณที่เป็นไม้บริเวณรอยแตกแยกของพื้นคอนกรีต หรือรอยเชื่อมต่อระหว่าผนัง เสา หรือคานต่อดิน เสาคาน ฟื้นปาร์เก้ คร่าวเพดาน คร่าวฝา วงกบ ประตูและหน้าต่าง ห้องเก็บหนังสือเฟอร์นิเจอร์ไม้ต่าง เป็นต้น ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะเป็นแหล่งที่จะมีปลวกมาอาศัยอยู่ 

การควบคุมกําจัดปลวก 
       ปลวกมีช่องทางที่จะเข้ามาในบ้านหลายช่องทาง เช่น ตามรอยแตกร้าวของพื้นคอนกรีต บันไดรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตและตัวอาคาร ท่อประปา ท่อน้ำทิ้ง ปล่องสายไฟ ดังนั้นหลักการกําจัดปลวก มีดังนี้

  1. การใช้สารเคมีกําจัดปลวกจะด้วยวิธีฉีดพ่น หรืออัดสารกําจัดปลวกเข้าไปในพื้นดินซึ่งมีสารเคมีกําจัดแมลงหลายชนิดที่ผ่านการรับรองจาก อย. แต่การปฏิบัติควรให้ผู้ที่มีความรู้ความชํานาญในการการกําจัดปลวกดําเนินการจะทําให้มีความปลอดภัยมากกว่าที่เจ้าของบ้านจะดําเนินการเอง 
  2. การใช้เหยื่อเนื่องจากปลวกเป็นสัตว์สังคม เช่นเดียวกับมดจึงอาศัยหลักการเดียวกัน คือให้ปลวกนําเอาเหยื่อพิษเข้าไปในรังและสารเคมีจะทําลายปลวกตัวอื่นๆที่อยู่บนรังด้วยสารที่นําใช้เป็นเหยื่อเช่น สารควบคุมการเจริญเติบโต หรือสารที่ออกฤทธิ์ช้าที่มีคุณสมบัติในการดึงดูดปลวกเข้ามากิน หรือ สารเคมีกําจัดแมลงที่ออกฤทธิ์ช้าเป็นต้น ‐การใช้กับดักแสงไฟ เพื่อดึงดูดแมลงเม่าเข้ามาเล่นไฟ แล้วนําไปกําจัดเป็นการลด ปริมาณที่จะผสมพันธุ์และสร้างรังใหม่ของปลวก 
  3. ทําความสะอาดหรือใช้สารเคมีพ่นบริเวณพื้นที่ปลวก เมื่อสํารวจพบแหล่งอาหารและแหล่งอาศัยของปลวกให้กําจัดและเคลื่อนย้ายหรือขุดรังปลวก หรือวัสดุต่างๆที่จะเป็นอาหารออกจากบริเวณนั้น 
  4. การใช้สมุนไพรกำจัดปลวก ปัจจุุบันกำลังได้รับความนิยม เพราะไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์และสัตว์เลี้ยง, ไม่มีสารพิษตกค้างในบ้านเรือน ,ไม่ต้องเจาะพื้น ไม่เจาะเฟอร์นิเจอร์ ไม่ต้องวางท่อ ,ไร้กลิ่นไม่ต้องอพยพคนในบ้าน ,ไม่ต้องใช้เหยื่อล่อปลวก 
แหล่งที่มา
กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข