ใบรับรองคุณภาพ

       เอกสารการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ GREEN PROTECH ว่าสามารถกำจัดปลวกได้ 100% ที่ออกให้ โดย สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลป่าไม้ (กรมป่าไม้)ผลการทดสอบจากห้องทดลอง

ผลการทดสอบจากห้องทดลอง