กำจัดหนู

กำจัดหนู

      การทำงานของสมุนไพรนาโนเทคโนโลยี
       RAT TERMINATOR บริการกำจัดหนู โดยการใช้อาหารที่มีองค์ประกอบทาง Nano Enzyme (ซึ่งเหยื่อนี้ไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง) ซึ่งจะมีประสิทธิภาพเข้าไปทำให้ประสาทการรับรู้ของหนูชา รวมถึงระบบการย่อยอาหารของหนู ให้ทำงานผิดปกติ หนูจะป่วย และค่อย ๆ ตายภายใน 7-10 วัน

อาหารหนู มีส่วนประกอบของสารสกัดจาก มันสำปะหลัง ตะบองเพชรทะเลทราย ขมิ้นชัน และการบูร ซึ่งวัตถุดิบทั้งหมด นำเข้ามาจาก USA

การลดแหล่งอาศัยของหนู : แหล่งหลบซ่อน โดยการจัดเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบ เป็นต้น
ลดแหล่งอาหารของหนู :  การจัดเก็บและการทิ้งขยะอย่างสม่ำเสมอ  เป็นต้น


   1. อาหารหนูไม่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสัตว์เลี้ยง
   2. เมื่อประสาทรับรู้ และระบบย่อยอาหารของหนู ทำงานผิดปกติ หนูจะหนีออกไปจากบ้าน
   3. หนูจะค่อย ๆ ตายภายใน 7-10 วัน

การกำจัดหนูในทุกขั้นตอนประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี จะต้องมีการควบคุมดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างต่อเนื่อง การควบคุมหนู อย่างถาวรจะเป็นไปไม่ได้ เพราะหนูเป็นสัตว์ค่อนข้างฉลาด เคลื่อนตัวรวดเร็ว หลบหลีกอันตรายได้เก่ง และสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้นการควบคุมสภาพแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ ต้องตรวจสอบดูแลรักษาความสะอาด จัดการสิ่งของต่าง ๆ ให้เป็นระเบียบ วางอาหารหนูสมุนไพร อย่างต่อเนื่องไม่ให้ขาด หรือเพิ่มจุดวางอาหารหนูสมุนไพร กรณีหนูมีการเคลื่อนย้ายเปลี่ยนที่อยู่จากจุดเดิม ที่ไม่ได้อยู่ในการวางแผน

ถ้าหากมีหนูตาย ทางบริษัท ฯ ไม่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บหนูตาย ทางลูกค้าต้องจัดเก็บหนูที่ตายด้วยตัวเอง